top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

Toepassing

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelbon, offerte en verkoop van goederen en/of diensten door Duretec BV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0564.957.791 (hierna genoemd: “Duretec”). Door het plaatsen van een bestelling aanvaard de Klant de algemene voorwaarden van Duretec .

Eventuele afwijkende voorwaarden zijn enkel van toepassing indien en in die mate dat Duretec deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de Klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

Bestellingen

Door de Klant betaalde voorschotten worden niet terugbetaald. 

De voorwaarden en prijzen vermeld op de bestelbonnen, offertes, orderbevestigingen en/of overeenkomsten hebben een geldigheid van 14 dagen, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld. De prijzen en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen, met dien verstande dat Duretec zich het recht voorbehoud om de door haar gehanteerde prijzen aan te passen aan prijsfluctuaties.

De bewaring van goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de Klant.

 

Leveringen

De vermoedelijke leverings- of uitvoeringstermijn wordt afgesproken op het moment van de orderbevestiging. Duretec zal zich inspannen om de bestelde goederen of diensten tijdig te leveren. 

De Klant erkent dat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, deze leverings- of uitvoeringsdatum louter indicatief is. Het niet naleven van deze indicatieve termijn door Duretec zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot de ontbinding van de overeenkomst of tot enig recht op schadevergoeding. 

De goederen worden verzonden op risico van de Klant. De vervoerskosten zijn, tenzij schriftelijk anders bedongen, voor rekening van de Klant. 

De vrijwaringsplicht van Duretec m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van de leveranciers.

Bij levering op bouwwerf of de magazijnen is de Klant gehouden onmiddellijk na aankomst de goederen, het nodige personeel en materiaal ter beschikking te stellen voor een spoedige lossing der goederen. Zo de Klant niet in staat is dit te doen, zal Duretec de eruit voorvloeiende bijkomende kosten in rekening brengen. De leveringen kunnen enkel geschieden wanneer de toegangswegen naar het magazijn/bouwwerf berijdbaar zijn.

 

Klachten

Klachten over gebreken in geleverde goederen en/of diensten die bij de levering worden vastgesteld of redelijkerwijze konden worden vastgesteld, dienen door de Klant overgemaakt te worden aan Duretec door middel van aangetekend schrijven binnen 48 uur na levering en in elk geval voor enige doorverkoop of ingebruikname. 

Betwisting tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren en dit binnen 5 dagen na factuurdatum met vermelding van factuurnummer en factuurdatum. 

 

Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen, voortkomend uit de overeenkomst tussen partijen, blijven de desgevallend geleverde goederen eigendom van Duretec . Voordat de betaling is geschied mag de klant deze goederen zonder medeweten van Duretec niet aan derden overdragen. In geval van inbeslagname of enige andere interventie door een derde, is de Klant verplicht Duretec onmiddellijk hierover te informeren met aangetekend schrijven. De Klant verlost Duretec van alle formaliteiten en draagt zelf het risico en eventuele bijkomende kosten. Bij iedere vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest van 1,5% per maand van het factuurbedrag verschuldigd zijn. 

 

Betalingen

Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bedongen.

Bij gebreke aan betaling behoudt Duretec zich het recht voor om verdere leveringen en diensten stop te zetten. Tevens behoudt Duretec zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel dan wel voor het nog niet gepresteerde deel.

Sancties

Indien de Klant de goederen niet afhaalt voor eigen rekening of weigert deze in ontvangst te nemen, behoudt Duretec zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling. Bovendien is er van rechtswege en zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling een schadevergoeding wegens contractbreuk verschuldigd gelijk aan 80% van het factuurbedrag.

In geval van annulatie is de Klant van rechtswege en zonder  dat hiertoe een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 40% van de prijs op de bestelbon, offerte of orderbevestiging.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum der facturen, zal van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. 

Uitvoering van werkzaamheden

De Klant zorgt voor eigen rekening en risico dat Duretec haar werkzaamheden kan verrichten onder normale omstandigheden. Alle gevolgen van het onvolledig of niet tijdig voldoen aan deze verplichting zijn voor rekening en risico van de Klant. Tevens staat de Klant in voor alle gevolgen van wijziging in de werkomstandigheden, dan wel in de hoedanigheid van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Bij engineringsopdrachten in samenspraak  en/of gestuurd door de Klant is Duretec niet verantwoordelijk voor de ontwerpen of concepten en de eventueel daaruit vloeiende schade en gebreken.

Aan goederen en machines van Duretec mogen uitsluitend aanpassingen aangebracht worden door personeel van Duretec . Eventuele garanties zullen van rechtswege vervallen, indien er werken door de Klant of haar aangestelden worden uitgevoerd, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Duretec. Duretec kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor aanpassingen of onderhoud uitgevoerd door derden. 

 

Aansprakelijkheid & overmacht

Duretec kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zichtbare gebreken van de door hem uitgevoerde werken, geleverde diensten of goederen na levering of aanvaarding ervan. 

Duretec kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van overmacht. 

 

Nietigheid

Indien een artikel van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. In dat geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen over een rechtsgeldige vervanging van het betreffende artikel die de strekking en het economisch effect van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Toepasselijk recht en bevoegdheid rechtbanken

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen tussen de Klant en Duretec omtrent de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden behoren tot de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken te Turnhout. 

bottom of page